Ukončenie živnosti – daňový úrad

Živnostník, ktorý sa rozhodol o ukončenie svojej živnosti, by mal vedieť, že tak môže urobiť osobne, tým že navštívi okresný úrad, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Ak sa rozhodne pre akýkoľvek z týchto dvoch spôsobov, za ani jeden z nich nie sú žiadne poplatky. Živnosť potom následne zanikne k dátumu, ktorý je uvedený v oznámení o ukončené podnikania.

vyplnanie formulara

Čo sa vyplnenia oznámenia o ukončení podnikania týka, tento formulár obsahuje údaje ako názov okresného úradu (spolu s adresou), obchodné meno, identifikačné číslo (IČO), rodné číslo živnostníka, názov zdravotnej poisťovne, tabuľku č. 1 s údajmi o ukončení celkovo všetkých predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom podnikaní a tabuľku č. 2 s údajmi o ukončení iba vybraných predmetov podnikania. Tabuľky sú najdôležitejšou časťou formulára, pretože sa v nich určuje, či živnostník úplne ukončí živnosť alebo iba niektorý predmet podnikania. V týchto tabuľkách sa následne uvádza aj dátum ukončenia živnosti a celý formulár je zakončený podpisom živnostníka a dátumom, ku ktorému bude živnosť zrušená.

Ak sa živnostník rozhodol o ukončenie živnosti, Daňový úrad https://ezmluva.sk/ukoncenie-podnikania je povinnou zastávkou v tomto procese. Okresný súd síce oznamuje Daňovému úradu, že sa živnosť zrušila, avšak povinnosťou živnostníka je do 30 dní od zrušenia podať žiadosť o to, aby sa zrušilo jeho zaregistrovanie k dani z príjmov. Táto žiadosť sa realizuje prostredníctvom formulára, ktorý sa dá taktiež vyplniť buď osobne alebo elektronicky. Daňový úrad po prijatí žiadosti odošle poštou rozhodnutie o zrušení registrácie k DPH a žiadateľ je po doručení tohto rozhodnutia povinný vrátiť do 15 dní kartu DIČ a do 10 dní kartu IČ DPH. Netreba zabúdať na to, že ak bol živnostník platiteľom DPH je potrebné podať daňové priznanie za záverečný mesiac, prípadne štvrťrok, počas ktorých bola osoba stále živnostníkom a vykonávala podnikateľskú činnosť. Keď sa na podnikanie používalo motorové vozidlo, je potrebné podať aj priznanie k dani motorových vozidiel a to maximálne do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa ukončila živnosť.

založené dokumenty

Okresný úrad ukončenie živnosti oznamuje aj Sociálnej a zdravotnej poisťovni, takže im to živnostník oznamovať nemusí. Živnostník stráca povinnosť platiť odvody a nie je platiteľom zdravotného poistenia dňom, kedy bola živnosť ukončená. Zdravotná poisťovňa však môže v ročnom zúčtovaní zúčtovať preddavky, z ktorých sa niekedy stanú nedoplatky, čiže je potrebné tieto odvody doplatiť aj napriek zrušeniu živnosti.

Back To Top